Voorwaarden – www.movenpick.com


Wij, Mövenpick Hotels and Resorts Management AG (hierna: 'Mövenpick Hotels & Resorts'of 'wij/we') waarderen uw belangstelling in onze website en onze onderneming. Door onze website te gebruiken of te bezoeken gaat u akkoord met de hierin opgenomen voorwaarden en ons Privacybeleid. We behouden het recht ons Privacybeleid en deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door onze website te blijven gebruiken of bezoeken, gaat u akkoord met de bovengenoemde wijzigingen. Wij verzoeken u derhalve ons Privacybeleid en deze Voorwaarden regelmatig te raadplegen. De Engelse versie van deze Voorwaarden heeft voorrang op de vertalingen ervan.

1. Inhoud, links en aansprakelijkheid

Mövenpick Hotels & Resorts besteedt de uiterste zorg aan de waarborg van de betrouwbaarheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Mövenpick Hotels & Resorts neemt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie.

Mövenpick Hotels & Resorts heeft geen invloed op de inhoud van externe websites die gelinkt zijn aan deze website. Een hyperlink naar een externe website houdt geen bekrachtiging in van de inhoud van de gelinkte websites, en Mövenpick Hotels & Resorts is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies vanwege het gebruik van een gelinkte website.

Mövenpick Hotels & Resorts is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de informatie op deze website, tenzij deze schade of dit verlies rechtstreeks werd veroorzaakt met opzet of door grove nalatigheid.

2. Geen aanbod

Noch deze website noch de inhoud ervan moet worden opgevat als een bindend aanbod voor services of producten.

3. Hotel Management

De informatie en afbeeldingen gepubliceerd op deze website betekenen in geen geval dat Mövenpick Hotels & Resorts directe controle heeft over de exploitatie van de hotels of resorts waarnaar op deze website wordt verwezen of verantwoordelijk is voor de exploitatie of het beheer ervan.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op of betreffende de inhoud van deze website blijven volledig eigendom van Mövenpick Hotels & Resorts, zijn filialen of derde partijen die licentiegever zijn (indien van toepassing). Het streamen, downloaden, gebruiken, reproduceren of overdragen van informatie, in het bijzonder van teksten of afbeeldingen, is alleen toegestaan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mövenpick Hotels & Resorts (tenzij dit gebruik is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving betreffende intellectueel eigendom).

5. Van toepassing zijnde recht en rechtsgebied

Het Zwitserse gerecht op de vestigingsplaats van Mövenpick Hotels & Resorts Management AG heeft de exclusieve bevoegdheid over geschillen die verband houden met deze Voorwaarden. Het voorgaande ontneemt u echter niet van het recht op anderszins dwingende rechtbanken dat u krachtens de wet toekomt. De voorwaarden en alle geschillen daaromtrent vallen onder de Zwitserse we krachten onder uitsluiting van zijn collisieregels. Indien u deze website gebruikt voor ander dan zakelijk gebruik is de voorgaande keuze van toepasselijk recht alleen van toepassing voor zover deze u niet ontneemt van het recht op anderszins dwingende rechtbanken dat u krachtens de wet van uw verblijfplaats toekomt.